ستاره کاغذی درست کنیم

ستاره کاغذی درست کنیم

زنگ کاردستی

🔻ستاره ی کاغذی درست کنیم
 

12 برش طولی رو دراندازه ی دلخواه به طور مساوی انتخاب کرده و مطابق تصاوی ربه ترتیب برش ها روبه هم اتصال می د یم.بعداز 6 برش استفاده می کنیم و نیمی ازستاره رو درست می کنیم. نیمه دیگه رو هم مثه نیمه اول درست می کنیم و بعد دو تا نیمه رو که تشکیل یه ستاره میدن به هم می چسبونیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره کاغذی (1)

 

ستاره کاغذی (2)

ستاره کاغذی (3)

 

ستاره کاغذی (4)

 

ستاره کاغذی (5)

 

ستاره کاغذی (6)

 

ستاره کاغذی (7)