طاریخ

ما تقریبا دوهزار و پانصد سال پیش بزرگترین قدرت جهان محسوب می شدیم و بروبیایی داشتیم برای خودمون و شاهد این ادعا هم در 1000 کیلومتری تهران حی و حاضره منظورم تخت جمشیده.

تاریخ : 1396/11/24
0