تقارن مرکزی

تقارن مركزي دوران شكل حول محور عمود بر صفحه است كه به صورت نقطه ديده مي شود زاويه دوران ١٨٠ درجه است و جهت دوران تفاوتي نمي كند.

تاریخ : 1396/4/4
0

تقارن محوری

تقارن محوري حاصل دوران است محور دوران داخل صفحه و همان خط تقارن است زاويه دوران ١٨٠ درجه است و جهت چرخش تفاوت نمي كند.

تاریخ : 1396/3/31
0

تقارن و دوران

در برنامه درسي گذشته دو نوع تقارن در كتاب هاي درسي مطرح مي شد : محوري و مركزي.در برنامه جديد رياضي علاوه بر اين دو نوع ، تقارن چرخشي نيز مطرح مي شود.

تاریخ : 1396/3/30
0

تقسیم بندی الگوها

در كتاب هاي درسي الگوها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند : الگو هاي عددي و هندسي

تاریخ : 1396/3/29
0

يك نكته مهم در مورد الگو ها

يك الگو مي تواند چندين جواب داشته باشد براي مثال عدد بعدي در اين الگو چيست ؟

تاریخ : 1396/3/28
0

الگوها

چرا الگوها در كتاب هاي جديد رياضي اين مقدار مورد تاكيد قرار گرفته است ؟

تاریخ : 1396/3/28
0

عدد صفر زوج است يا فرد ؟

يكي از جواب هاي نادرست اين است كه صفر زوج نيست ولي زوج ساز است اين جواب كاملا غلط و اشتباه است .

تاریخ : 1396/3/27
0

كوچكترين عدد يك رقمي چند است ؟

در پاسخ به چنين سوال هايي بايد ابتدا حوزه تعريف اعداد مرتبط با اين سوال را مشخص كرد در واقع در پاسخ به اين سوال ابتدا مي پرسيم : در كدام مجموعه اعداد ؟

تاریخ : 1396/3/26
0