درست بنویسیم (9)

پارادوکس: ناسازنما، ناسازه پاراگراف: بند، فراز پارافین: مومک

تاریخ : 1396/5/26
0

درست بنویسیم(8)

سِحر= افسون، جادو سِحرآمیز= فریبنده سِری= رشته، زنجیره

تاریخ : 1396/5/25
0

درست بنویسیم(7)

آخرالزمان= پایان روزگار، سرانجام، پسین زمان آخر امر = سرانجام آداب و رسوم= آیین و روش

تاریخ : 1396/5/23
0

درست بنویسیم(6)

سقوط = افتادن، پرت شدن سعایت = بدگویی ، سخن چینی سلامت = تندرستی

تاریخ : 1396/5/21
0

درست بنویسیم(5)

دما = گرمه حراست = نگهبانی ، پاسداری حرام = ناشایست، ناروا

تاریخ : 1396/5/5
0

درست بنویسیم(4)

حفظ کردن = از بَر شدن حاکم = فرمان‌روا ، فرماندار حادثه = رخ‌داد، پیش‌آمد ، روی داد

تاریخ : 1396/5/4
0

درست بنویسیم (3)

کشف = پدیداری , پیداشدن ، پیدا کردن تعرفه = نرخ‌نامه , میزان تجمیع = گرد آوری

تاریخ : 1396/5/1
0

درست بنویسیم (2)

مدرن = نوین معبر = گذرگاه معابر = گذرگاه‌ها قدمت = دیرینگی

تاریخ : 1396/5/1
0