خوشنگاری دیجیتال- جان کالیگرافی

" مست شکسته داند قدر شکسته نوشی"

تاریخ : 1399/11/25
0

کتابت

کتابت در لغت به معنی نوشتن و تحریر کردن است اما در اصطلاح و قالبی است برای نوشتن کتاب.

تاریخ : 1396/5/18
0

سیاه مشق چند وجهی

به سیاه مشق هایی که در جهات مختلف و با ترکیب بندی مجزا نوشته می شود چند وجهی می گویند.

تاریخ : 1396/5/16
0

سیاه مشق بی مضمون

سیاه مشق بی مضمون به سیاه مشقی گفته می شود که خوشنویس شعر یا مطلب خاصی برای نوشتن در نظر نگرفته است.

تاریخ : 1396/5/14
0

همگام با سیاه مشق نستعلیق (2)

خوشنویسان معمولن پیش از نوشتن متنی مشخص حروف و کلماتی را خوشنویسی می کردند و آن را مشق تمرینی می نامیدند که منجر به سیاه شدن کاغذ می شد.

تاریخ : 1396/5/12
0

همگام با سیاه مشق نستعلیق (1)

گوناگونی سیاه مشق ها هم چون سیاه مشق تمرینی از دوره های مختلف تا به امروز در بین خوشنویسان رواج دارد.

تاریخ : 1396/5/3
0

نوشتن چلیپا (2)

چلیپا یکی از زیباترین قالب های خوشنویسی نستعلیق است؛ در چلیپا هنرمند باید دارای مهارت بسیاری باشد.

تاریخ : 1396/4/28
0

نوشتن چلیپا (1)

در چلیپا نویسی خطوط کرسی به صورت مایل نوشته می شوند و زیباتر است که در انتهای هر مصرع حروف و کلمات در بالای سطر قرار گیرند.

تاریخ : 1396/4/25
0

دو سطر نویس در خوشنویسی

در نوشتن دو سطر یا یک بیت، باید قواعد سطر نویسی در هر دو سطر رعایت شود.

تاریخ : 1396/4/20
0

اولویت کشیده ها در سطر

چگونه در یک سطر خوشنویسی اولویت کشیده ها را تعیین می کنیم.

تاریخ : 1396/4/13
0

سطر نویسی در خوشنویسی

به مجموعه کلمات و جمله هایی که روی خط کرسی قرار می گیرند سطر گفته می شود.

تاریخ : 1396/4/10
0

کرسی (2)

آموزش انواع کرسی در خوشنویسی

تاریخ : 1396/4/7
0

کرسی

کرسی خط عبارت است از خط یا خطوط مستقیمی که خوشنویس می گیرد تا...

تاریخ : 1396/4/3
0

خواص لیقه

خواص لیقه : جلوگیری از ریختن مرکب برروی زمین

تاریخ : 1396/4/1
0

خوشنگاری دیجیتال- جان کالیگرافی

" مست شکسته داند قدر شکسته نوشی"

تاریخ : 1395/2/28
1